SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako spracúvame osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na kontaktný e-mail alebo prostredníctvom členov volebného štábu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Ing. Miroslav Kusein
M.M.Hodžu 20, 960 01 Zvolen
kusein999@gmail.com

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pokiaľ ste podpísali listinu na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta, Vaše údaje v rozsahu stanovenom petičným hárkom (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis) spracúvame za účelom splnenia zákonnej povinnosti a oprávneného záujmu kandidáta preukázať splnenie podmienky podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Pokiaľ ste sa rozhodli kontaktovať kandidáta a adresovali mu otázku alebo iný dopyt, Vaše údaje v rozsahu kontaktného formulára (meno, priezvisko, e-mail alebo tel .číslo) spracúvame za účelom spätného kontaktovania a zodpovedania Vašej otázky a to na základe Vami udeleného súhlasu. Bez udelenia súhlasu by sme Vás nemohli kontaktovať a Váš dopyt vybaviť.
 3. Pokiaľ ste svojim súhlasom vyjadrili záujem byť informovaný o politickej činnosti kandidáta, o novinkách a o pozvánkach na akcie, Vaše údaje v rozsahu kontaktného formulára (meno, priezvisko, e-mail alebo tel. číslo) spracúvame za účelom poskytnutia požadovaných informácií. Následkom neposkytnutia súhlasu je, že Vám nemôžeme zaslať požadovanú informáciu.
 4. Pokiaľ ste sa rozhodli podporiť kandidáta finančným príspevkom, Vaše údaje v rozsahu (meno, priezvisko, IBAN, poukázaná suma) spracúvame za účelom vedenia transparentného účtu a prehľadu o sumách prijatých na základe darovacích zmlúv.
 5. Pokiaľ ste sa rozhodli podporiť kandidáta dobrovoľníckou činnosťou, Vaše údaje v rozsahu uvedenom v dohode o dobrovoľníckej činnosti spracúvame za účelom vedenia zmluvnej agendy a organizácie dobrovoľníckej činnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Ak ste s prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu (alebo o uzatvorení zmluvy rokujete), spracúvanie je založené na nevyhnutnosti plniť zmluvu, v ktorej ste zmluvnou stranou alebo vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Môže ísť napr. o darovaciu zmluvu, zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti, zmluvu o spolupráci a pod.

Spracúvanie osobných údajov v podpisových listinách je založené na oprávnenom záujme kandidáta preukázať splnenie zákonnej povinnosti a to potrebnej podpory voličmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľovi ďalej vyplývať z osobitných právnych predpisov, napríklad zo zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v súvislosti s prehľadom platobných transakcií na osobitnom účte.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov: mestskej volebnej komisii (výhradne v prípade kandidátskych listín), dobrovoľníkom a konzultantom, ktorí sú súčasťou volebného štábu kandidáta a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, poskytovateľovi IT služieb, poskytovateľovi poštových služieb.
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia. Osobné údaje, ktoré sme získali za účelom podpory kandidatúry na podpisových listinách budeme uchovávať po dobu najviac 10 rokov odo dňa ich získania.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby: požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a na informácie podľa čl.15 GDPR
 2. na opravu Vašich osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov
 3. na vymazanie Vašich osobnýc údajov, ak existuje dôvod podľa čl.17 GDPR
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak existuje dôvod podľa čl.18 GDPR
 5. na prenosnosť osobných údajov, ak je to technicky možné a v súlade s čl.20 GDPR
 6. namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl.21 GDPR
 7. podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.